Hallitus

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä ja enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, valitaan hallituksen jäsenistä kokouskohtaisesti varapuheenjohtaja.

Hallitus valvoo yhtiön toiminnan, hallinnon ja kirjanpidon hoitamista. Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella. Työjärjestykseen on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Wulff-Yhtiöiden hallitus päättää työjärjestyksensä mukaisesti seuraavista asioista:

 • yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian vahvistaminen
 • yhtiön toimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen ja niiden toteutumisen valvonta
 • osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyntä
 • yksittäisistä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, kuten yritysostoista sekä liiketoimintojen ostoista ja luopumisista, päättäminen
 • konsernin toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen palkkaeduistaan päättäminen
 • riskienhallinta- ja raportointimenettelyn vahvistaminen
 • osinkopolitiikan laatiminen
 • valiokuntien perustaminen tarvittaessa hallitustyöskentelyn tehostamiseksi
 • konsernin johtoryhmän nimittäminen
 • tilintarkastuksen seuranta
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 valitsi hallitukseen neljä jäsentä. Yhtiön hallitus koostuu sekä yhtiön suurimmista omistajista että ulkopuolisista asiantuntijoista. Hallituksessa tulee olla riittävä asiantuntemus ainakin seuraavilta alueilta: talous ja rahoitus, johtaminen sekä markkinointi ja myynti. Jokainen hallituksen jäsen toimii oman osa-alueensa asiantuntijana hallitustyöskentelyssä. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi suosittelee, että hallituksen jäseninä on molempia sukupuolia. Wulff-Yhtiöiden vuoden 2016 yhtiökokouksessa valitussa hallituksessa on molempien sukupuolien edustajia. Hallitusjäsenten valinnassa on kiinnitetty huomiota hallitusjäsenten riittävään ja monipuoliseen osaamiseen ja siihen, että jäsenillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suositusten mukaisesti. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Andreas Tallberg ja Johanna Marin. Hallituksen jäsenet Heikki Vienola ja Ari Pikkarainen ovat konsernin merkittäviä osakkeenomistajia. Lisäksi Heikki Vienola työskenteli konsernin palveluksessa konsernijohtajana 31.8.2015 asti ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana 30.9.2015 asti.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön pienen koon vuoksi valiokuntien perustamista ei ole pidetty tarpeellisena. Koko hallitus on käsitellyt kaikki sille kuuluvat asiat.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan arviointi

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen esityslistan laatii toimitusjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.

Wulff-Yhtiöiden hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 14 kertaa (16 kertaa vuonna 2015). Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99 prosenttia (98 % vuonna 2015).

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus hyväksyi hallituksen työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä teki riippumattomuusarvioinnin. Vuoden 2017 kokoussuunnitelman mukaan hallitus kokoontuu 10 kertaa.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointilomakkeen pohjalta. Kirjallisesti suoritetun itsearvioinnin perusteella hallitustyöskentely onnistui hyvin vuonna 2016.